WinScan2PDF Portable 4.33

WinScan2PDF Portable 4.33

Nenad Hrg (SoftwareOK.com) – Commercial –
WinScan2PDF is a very small (~40k) and portable program that allows you to scan documents and save them on your computer as a PDF by using any installed scanner.

Tổng quan

WinScan2PDF Portable là một Commercial phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Nenad Hrg (SoftwareOK.com).

Phiên bản mới nhất của WinScan2PDF Portable là 4.33 , phát hành vào ngày 25/07/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2013.

WinScan2PDF Portable đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

WinScan2PDF Portable Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho WinScan2PDF Portable!

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Nenad Hrg (SoftwareOK.com)
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại